مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر - گل پرواز

مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر با توجه به شرایط پیمام ورشو و مقرراتی که شرکت هواپیمایی قشم ایر برای سفرهای خارجی خود تدارک دیده است مشخص می شود. مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر یک عدد مشخص برای کلاس های پروازی مختلف است که برای حمل بار بیشتر از این عدد باید هزینه های اضافی پرداخت کنید.

 هرگاه مسافرت مسافر متضمن یک مقصد نهایی یا توقف مسافر در کشوری غیر از کشور مبدا باشد مشمول مقررات پیمان ورشو خواهد بود و پیمان مزبور ناظر مسوولیت موسسات حمل کننده بوده و در اغلب موارد مسوولیت های موسسات مزبور را در مورد مرگ یا صدمه به شخص و فقدان یا آسیب بتوشه محدود می سازد.

شرایط قرارداد مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر

1- واژه هایی که در این قرارداد بکار برده شده دارای معانی ذیل می باشد:

(بلیط)، منظور بلیط مسافر و رسید مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر توزین شده است که این شرایط و اخطاریه ها جزئی از آن بشمار می رود. (حمل) مترادف است با (ترانسپورت)، مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر، (حمل کننده) یعنی کلیه موسسات حمل کننده هوایی که عهده دار حمل مسافر یا توشه وی بوده و طبق شرایط یا هرگونه خدمات دیگر مربوط به چندین حمل و نقل هوایی اقدام به حمل مسافر یا توشه وی می کنند.

(پیمان ورشو) یعنی پیمان مربوط به یکنواخت نمودن پاره ای از مقررات حمل و نقل بین المللی هوایی که در تاریخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضا رسیده یا اصلاحیه پیمان مزبور که در تاریخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام گرفته و هر کدام در موردی شمول خواهد یافت.

 حمل و نقلی که طبق این شرایط انجام گیرد تابع مقررات و محدودیتهای مربوط به مسولیت مقرر در پیمان ورشو خواهد بود. مگراینکه چنین حمل و نقلی همانطور که در پیمان مزبور تعریف شده از نوع حمل و نقل بین المللی نباشد.

 حمل ونقل مذکور فوق و انجام سایر خدماتی که توسط هر حمل کننده ای انجام می شود تا حدودی که با مراتب فوق مغایرت نداشته باشد تابع شرایط زیر خواهد بود:

1- شرایط مقرر در بلیط پرواز خارجی (2)- تعرفه های قابل انطباق (3)- شرایط حمل موسسه حمل کننده و مقررات مربوط به آن که جزیی از این قرارداد محسوب می شود.(و در دفاتر موسسه حمل کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده می شود) به استثنای موارد حمل بین نقطه ای در کشورهای ایالات متحده آمریکا یا کانادا و به هر نقطه ای خارج از کشورهای مزبور که تابع تعرفه های معتبر جاری درآن کشورها است.

 نام حمل کننده را می توان به اختصار در بلیط درج نمود نام کامل بایستی همراه با نام اختصاری در تعرفه ها –شرایط حمل، مقررات یا برنامه های پرواز حمل کننده قید شود نشانی حمل کننده فرودگاه مبدا خواهد بود که در مقابل اولین حرف نام اختصاری حمل کننده در بلیط درج می شود.

نقاط توقف مورد توافق بقرارمندرج در این بلیط یا به شرح مندرج در برنامه های پرواز حمل کننده در مسیر حمل مسافر می باشد.حملی که بموجب این شرایط وسیله چندین حمل کننده متوالی صورت گیرد یک پرواز تلقی خواهد شد.

 هنگامی که یک موسسه حمل ونقل هوایی به منظور حمل روی خطوط پروازی موسسه حمل و نقل هوایی دیگری مبادرت به صدور بلیط یا رسید توزین مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر بنماید این عمل را صرفا از جنبه نمایندگی انجام می دهد.

 هر گونه رد مسوولیت یا محدودیت در مسوولیت که به حمل کننده تعلق گیرد شامل حال کارگزاران و کارکنان و نمایندگان حمل کننده و شامل هر شخصی که هواپیمای وی از طرف حمل کننده برای حمل استفاده شده و نیز شامل کارگزاران، کارکنان، نمایندگان شخص اخیر خواهد بود.

 توشه حمل شده بموجب این شرایط به ارایه دهنده رسید مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر تحویل می شود. چنانچه به مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر خسارات وارد شده باشد شکایت کتبی باید فورا پس از کشف خسارت و تا ظرف 7 روز پس از دریافت آن و در صورت تاخیر شکایت کتبی باید ظرف 21 روز از تاریخ تحویل بار مجاز ماهان پرواز خارجی به حمل کننده تسلیم گردد. (در مورد حمل ونقل غیر بین­المللی به تعرفه ها یا شرایط حمل رجوع شود)

 این بلیط به مدت یکسال از تاریخ صدور اعتبار دارد. مگر اینکه ترتیب دیگری در این بلیط، در تعرفه های حمل کننده، در شرایط حمل یا در مقررات مربوطه پیش بینی شده باشد. کرایه حمل طبق این شرایط تا قبل از آغاز حمل قابل تغییر است. حمل کننده می تواند در صورتیکه کرایه مقرر پرداخت نشده باشد از حمل خودداری نماید.

 حمل کننده تعهد می نماید حداکثر کوشش خود را در حمل مسافر و مقدار بار مجاز در پروازهای خارجی قشم ایر در حدود امکان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه های پرواز یا جای دیگر تضمین نمی شود و جزیی از این قرارداد بشمار نمی روند. حمل کننده می تواند بدون اخطار در تبدیل و تعویض حمل کنندگان یا هواپیما اقدام و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در این بلیط را تغییر دهد یا حذف نماید.

برنامه های پرواز خارجی بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است. حمل کننده هیچگونه مسوولیتی در برقرارسازی ارتباط به عهده نمی گیرد.

 مسافر موظف به رعایت مقررات دولتی مربوط به مسافرت بوده و باید کلیه اسناد خروج و ورود و سایر مدارک لازم را ارایه نماید و در راس ساعتی که از طرف حمل کننده مقرر گردیده و چنانچه وقتی تعیین نشده باشد با رعایت وقت کافی برای انجام تشریفات پرواز در فرودگاه حضور یابد.

هیچ کارگزار، مستخدم یا نماینده حمل کننده اجازه تغییر اصلاح یا صرف نظر کردن از هیچ یک از مفاد این قرارداد را ندارد.

گل پرواز با تهیه مجموعه کاملی از بلیط هواپیماهای امن در مسیرهای مختلف سعی کرده تا سفری مطمئن و لذت بخش را برای همه مسافران تدارک ببیند. شما با مراجعه به سایت خرید بلیط گل پرواز می توانید از همه بلیط های موجود در مسیر دلخواه تان باخبر شوید و بلیط های سیستمی و چارتر را برای مسافرت خود انتخاب و اقدام به خرید کنید. همچنین می توانید هزینه اضافه بار klm اطلاعات خوبی به دست بیاورید تا بهترین بلیط را برای مسافرت خودتان خریداری نمایید. آرزوی سفری امن و پر از شادی را برای شما داریم.

برچسب ها {{item}}